Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Sąvokos

1.1 Platforma – tai internetinė svetainė, pasiekiama internetiniu adresu www.vembo.lt , kurioje asmenys gali pateikti išnuomuoti bei išsinuomoti mašinas pagal pateiktas skelbimuose sąlygas laikydamiesi Platformos taisyklių;

1.2 Nuomotojas – asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių siūlo kitiems asmenims išsinuomoti jo turimą transporto priemonę (dėdamas mašinos nuomos skelbimą su konkrečiomis nuomos sąlygomis) bei nuomoja transporto priemonę asmenims, pareiškusiems norą išsinuomoti Nuomotojo automobilį pagal paskelbtas sąlygas, jeigu pastarasis atitinka tam tikrus reikalavimus.

1.3 Nuomininkas – asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių nuomojasi automobilius, pateiktus Nuomotojų Platformoje. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Nuomininkas gali būti ir Nuomotoju (pvz., jei ne tik deda skelbimus, kurių pagrindu nuomoja automobilius, bet taip pat ir nuomojasi automobilius iš kitų asmenų, pateikusių automobilių nuomos skelbimus), tačiau vieno konkretaus automobilio nuomos atžvilgiu jis yra tik Nuomininkas arba tik Nuomotojas.

1.4 Vartotojai – tai sąvoka naudojama aiškumo tikslais, kai turimi omenyje Platformoje prisiregistravę asmenys.

1.5 Taisyklių šalys – tai sąvoka naudojama aiškumo tikslais, kai turimi omenyje tiek Valdytojas, tiek Nuomotojai ir Nuomininkai kartu;

1.6 Taisyklės – tai šios naudojimosi Platforma taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Platformos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas Vartotojams (tik tuo atveju, kai sutinkama laikytis Platformos Taisyklių) naudojantis Platforma išnuomoti arba išsinuomoti automobilius. Taisyklėmis yra reguliuojami santykiai:

1.6.1 Tarp Nuomotojo ir Valdytojo: Nuomotojui: a) dedant savo atitinkamų automobilių skelbimus ir siūlant tretiesiems asmenims išsinuomoti šiuos automobilius naudojantis Platforma; b) Nuomotojui atsakant į potencialių automobilių Nuomininkų paklausimus; c) Nuomotojui pateikiant ir išnuomojant automobilius Nuomininkams; d) Nuomotojui gaunat atlyginimą už automobilių nuomą nustatyta tvarka; e) Nuomotojui priimant iš Nuomininko grąžinamą automobilį;

1.6.2 Tarp Nuomininko ir Valdytojo: Nuomininkui: a) teikiant paklausimus Nuomotojams; b) rezervuojant automobilį bei atliekant atitinkamus mokėjimus už automobilio nuomą; c) sudarant automobilio nuomos sutartis su Nuomotoju; d)  Nuomininkui grąžinant išsinuomotą automobilį Nuomotojui.

1.7 Valdytojas – tai Platformos skiltyje Kontaktai nurodytas juridinis asmuo, administruojantis svetainę laikydamasis nustatytų Taisyklių konkrečių vartotojų atžvilgiu.

1.8 Duomenys – asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kiti, nurodomi registracijos Platformoje metu bei vėliau pateikti Platformoje esančioje asmens paskyroje.

1.9 Lankytojas – tai asmuo, kuris nėra atlikęs Svetainėje registracijos, įskaitant atvejus, kai registracijos procedūra yra pradėta, tačiau nebaigta.

1.10 Automobilis – Nuomotojo siūlomas Platformos Lankytojams automobilis nurodytas Nuomotojo skelbime.

1.11 LR – Lietuvos Respublika;

1.12 Komisinis mokestis – mokestis, kuris yra mokamas Valdytojui už naudojimąsi platforma, kurio dydis priklauso nuo nuomojamo automobilio sandorio vertės, banko mokesčių ir vartotojo reitingo Platformoje.

1.13 Sutartis – Automobilio nuomos sutartis, kuri vadovaujantis Taisyklėmis, sudaryta tarp Nuomotojo ir Nuomininko;

1.14 Sandorio ataskaita (Deal sheet) – nuomos sutarties esminių sąlygų santrumpa.

 1. Taisyklių galiojimas, keitimas ir kiti galimi atvejai, susiję su taisyklėmis

2.1 Šios Taisyklės susistemina informaciją, susijusią su veikla Platformoje, pateikiant atitinkamas nuorodas į detalesnės informacijos vietas, t.y. Taisykles sudaro informacija, pateikta šiose taisyklėse, bei informacija, prieinama per aktyvias nuorodas.

2.2 Taisyklių įsigaliojimo momentas: Lankytojo sutikimu ir įsipareigojimu laikytis Taisyklių laikomas momentas, kai Lankytojas pažymi varnele „Aš perskaičiau, sutinku ir įsipareigoju laikytis Taisyklių“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte). Naudojimosi Platforma taisykles galima perskaityti Lankytojui atliekant registraciją, t.y. kuriant savo asmeninę paskyrą Platformoje.

2.3 Taisyklių galiojimo apimtis: aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Lankytojas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Lankytojui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra reikalaujama gauti išankstinį Valdytojo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos Taisyklės.

2.4 Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimai: visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai Platformoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo momentas negali būti siejamas su el. pranešimų apie Taisyklių pakeitimus–papildymus gavimo ar jų perskaitymo momentu. Jeigu Vartotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais–papildymais, jis praranda teisę naudotis Platforma ir (ar) joje teikiamomis paslaugomis.

2.5 Pažeidęs www.vembo.lt taisykles, vartotojas gali būti suspenduotas neribotam laikui. Blokavimas reiškia, kad vartotojas negalės prisijungti naudodamas savo el. paštą, telefoną, IP adresą ir kitus kontaktinius duomenis.

 1. Naudojimasis Platforma, automobilių nuomos etapai

3.1 Procesas, susijęs su automobilio nuoma susideda iš tokių etapų:

 1. Registracija:
 2. Skelbimo paskelbimas ir peržiūra;
 3. Komunikavimas;
 4. Automobilio rezervacija;
 5. Sutarties sudarymas;
 6. Atsiskaitymas su Nuomotoju
 7. Automobilio nuomininkui perdavimas;
 8. Automobilio nuoma;
 9. Automobilio grąžinimas nuomininkui;

Toliau šioje Taisyklių dalyje pateikiama informacija yra suskirstyta į etapus, nurodytus šių Taisyklių 3.1 punkte:

 1. Registracija:

1.1. Nuomoti automobilį Platformoje gali tik registruoti pilnamečiai Lankytojai, kurie atlieka registraciją Platformoje pateikdami registracijai būtinus Duomenis bei tampa Vartotojais.

 1. Skelbimo paskelbimas ir peržiūra:

2.1. Nuomotojas privalo laikytis skelbimo kėlimo taisyklių, kurios pateikiamos skiltyje „Skelbimo taisyklės.“

2.2. Nuomotojo skelbime yra pateikiamos pagrindinės nuomos sąlygos, t.y. nurodoma, ar automobilis išnuomojamas pagal standartines platformos automobilio nuomos sąlygas ar yra taikomos tam tikros specifinės sąlygos (t. y. yra skirtumų, palyginus su standartinėmis nuomos sąlygomis).

2.3. Nuomotojo nurodyta nuomojamo automobilio kaina automobilio skelbime gali būti padidinama prie daikto nuomos kainos pridedant  Platformos valdytojo Komisinį mokestį, banko mokesčius, draudimo kainą.

 1. Komunikavimas:

3.1. Nuomininkas prieš kiekvieną sandorį privalo susisiekti su Nuomotoju per Platformoje esančią pranešimų siuntimo sistemą.

 1. Auto transporto priemonės rezervacija:

4.1. Nuomininkui rezervavus automobilį, Nuomotojas per Platformos vidaus informacinę sistemą gauna SMS pranešimą apie rezervaciją bei abiem sandorio šalims yra išsiunčiami el. laiškai su visa sandorio informacija.   4.2. Daikto rezervacija laikoma atlikta įvykdžius mokėjimą.

 1. Sutarties sudarymas:

5.1. Nuomininkui sumokėjus avansinį mokėjimą, šalims yra pateikiama sandorio ataskaita – „DEAL SHEET“, kuri laikoma pagrindu šalims sudaryti nuomos sutartį pagal skelbime pateiktas sąlygas bei per nurodytą terminą.

5.2. Nuomotojas ir Nuomininkas sudarydami Sutartis naudojasi standartinėmis nuomos sutartimis, kurios pateikiamos Platformoje. Išsami informacija pateikiama Platformos „Nuomos sutarčių pavyzdžiai.“ Jeigu Nuomotojas siūlo Nuomininkams išsinuomoti daiktą ne pagal standartines sąlygas, įskaitant atvejus, kai standartinės sąlygos yra pakeistos, apie tai yra nurodoma Nuomotojo atitinkamo daikto skelbime.

5.3. Sutartis tarp Nuomotojo ir Nuomininko laikoma įsigaliojusia nuo to momento, kai nuomojamas Automobilis yra perduodamas Nuomininkui. Nuomos sutartys Platformoje sudaromos vadovaujantis nuomos sąlygomis

 1. Automobilio Nuomininkui perdavimas:

6.1. Nuomotojui ir Nuomininkui susitarus dėl esminių nuomos sąlygų (kaina, terminas ir t.t.), nuomojamas automobilis yra perduodamas pagal šalių Sutartyje numatytas sąlygas ar atskirą susitarimą.

6.2. Nuomojamo automobilio perdavimo metu yra pasirašomas automobilio priėmimo–perdavimo aktas.

 1. Automobilio nuoma:

7.1. Automobilio nuoma vykdoma atsižvelgiant į Sutarties sąlygas dėl Automobilio nuomos bei Taisykles. Automobilio nuomos metu Nuomininkas turi laikytis Sutartyje numatytų Automobilio nuomos sąlygų bei Automobilį naudoti tinkamai pagal paskirtį.

 1. Automobilio grąžinimas Nuomotojui:

8.1. Nuomininkas turi grąžinti Nuomotojui nuomojamą Automobilį, kaip numatyta sudarytoje nuomos sutartyje ar pagal atskirą susitarimą, jeigu nėra susitarta pratęsti Automobilio nuomos sutarties termino.

8.2. Po kiekvieno sandorio pabaigos, Nuomotojas privalo palikti atsiliepimą apie sandorio eigą ir tik tuomet sandoris bus laikomas tinkamai užbaigtu.

 1. Atsiskaitymas su Nuomotoju:

9.1. Nuomotojui sumokėti pinigai (atėmus Valdytojo Komisinį mokestį) už Automobilio nuomą pervedami pagal Nuomotojo pasirinktą būdą: „PayPal “ arba „PaySera “ atsiskaitimo platformas.

3.2. Nuoma laikoma pasibaigusia tik tada, kai savininkas palieka atsiliepimą apie sandorio eigą.

9.2. Nuomotojui yra pervedama tiksli suma eurais.

3.2 Sandorio atšaukimas

3.2.1 Sandorio šalys (šalis), norėdamos atšaukti jau apmokėtą sandorį, turi apie tai informuoti Vembo.lt.

3.2.2 Vembo.lt kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, dėl kieno kaltės sandoris neįvyko. Priklausomai nuo to, sprendžiamas pinigų grąžinimo Nuomininkui klausimas bei sankcijų taikymo sandorio šalims klausimas.

3.3.3 Nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės sandoris neįvyko, sumokėti banko mokesčiai ir aptarnavimo mokesčiai nuomininkui negrąžinami.

 1. Duomenų saugumo nuostatai

4.1 Platformos valdytojas patvirtina, kad Lankytojų pateikti duomenys bus naudojami tik Automobilių nuomos el. platformoje www.vembo.lt tikslais.

4.2 Platformos valdytojas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Platformos valdytojo partnerius, teikiančius automobilių pristatymo ar kitas, su Vartotojų sudarytais automobilių nuomos sandorių įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Vartotojų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4.3 Duomenys susiję su nuomos sutarčių sudarymu yra archyvuojami Platformos valdytojo duomenų bazėje.

 1. Atsakomybė

5.1 Vartotojai yra visiškai atsakingi už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių asmens duomenų, Valdytojas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Vartotojo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

5.2 Valdytojas neatsako už Vartotojų patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Valdytojo siūlymus ir rekomendacijas, nesilaikant šių Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Vartotojui buvo suteikta.

5.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.

5.4 Nuomotojas atsako už pajamų, gautų tiek sudarius automobilio nuomos sutartį, tiek dėl tam tikrų priežasčių nesudarius automobilio nuomos sutarties ar jai neįsigaliojus (t. y. už pajamų iš sankcijų), teisingą deklaravimą, laikantis šių principinių nuostatų, susijusių su pajamų ir išlaidų supratimu ir apskaita.

5.4.1 Situacijose, kai gaunamos pajamos iš automobilio nuomos:

 1. Nepaprastosios aplinkybės

6.1 Pagal šias Taisykles įsipareigojimus prisiėmusios šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Taisyklėse numatytų prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force-majeure) sukeltų aplinkybių.

6.2 Taisyklių prasme nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį ar reiškinį, kurių šalys negali kontroliuoti, ir kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“, patvirtintose 1996-07-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.840.

6.3 Taisyklių šalis, teigianti esant nenugalimos jėgos aplinkybei ar aplinkybėms, privalo apie tai raštu informuoti kitą šalį kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių atsiradimo momento, nurodant tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių prigimtį ir tikėtiną tokios aplinkybės tęstinumo laiką.

6.4 Taisyklių šalis, neįvykdžiusi 6.3. punkte nurodyto įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų dėl Taisyklėse numatytų prievolių neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, remdamasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, ir įsipareigoja atlyginti visus kitos Taisyklių šalies patirtus nuostolius.

 1. Sąskaitos

7.1 Vembo.lt savo esme yra atsiskleidęs tarpininkas (PVM įstatymo 2 str. 6 dalis), todėl turi išrašyti sąskaitas tik už tarpininkavimo paslaugas (PVM įstatymo 16 str. 1 dalis).

 1. Baigiamosios nuostatos

8.1 Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

8.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

8.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.